مهدی طوری

آنالیز کوهورت (Cohort Analysis) چیست؟

آنالیز کوهورت (Cohort Analysis) چیست؟

آنالیز کوهورت (Cohort Analysis) نوعی تحلیل رفتاری است که در آن شما کاربران خود را بر اساس ویژگی‌های…